ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการขาย

ความสำเร็จในการขายเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาโดยง่ายเพราะปัจจุบันนี้มีสินค้าต่างๆมากมาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเลือกใช้ ดังนั้นการขายก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนในเข้ากับยุคสมัย ซึ่งมีด้วยกันหลายปัจจัยที่จะนำคุณสู่ความสำเร็จในการขาย ประกอบไปด้วย
– ตามโลกให้ทัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของลูกค้า ฉะนั้นการการพัฒนาทางอินเทอร์เน็ตและการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อความสะดวกและรวดเร็วแก่พนักงานจึงจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ทันต่อความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า
– การพัฒนาการขายอย่างสม่ำเสมอ โดยจะต้องคิดหาวิธีการขายในรูปแบบใหม่ๆเข้ามาช่วย เพื่อดึงดูดใจลูกค้าให้มาสนใจสินค้าเหล่านั้น
– ปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จ โดยการสร้างแรงจูงใจ กระตือรือร้น เพราะจะช่วยให้สามารถเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดี
– สร้างการขายในแบบฉบับของตนเอง ผู้ที่เป็นพนักงานขายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหารูปแบบเฉพาะตัวและจะต้องเข้าใจเป้าหมายของบริษัทเพื่อสร้างโอกาสในการขายในรูปแบบของตนเองได้อีกด้วย
– การสร้างพันธมิตร โดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการขาย
– มองโลกตามความเป็นจริง และมีความรับผิดชอบ เพราะจะทำให้มีโอกาสสูงสุดในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัทนั่นเอง
– การบริหารเวลาและเป้าหมายให้ดีจะช่วยให้จัดการตัวเองได้ดี นอกจากนี้แล้วจะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในการขายของบริษัทเสียก่อน จึงจะสามารถขายได้ตามเป้า หรือสูงกว่าเป้าที่ตกลงกันไว้
-การมีทัศนคติเชิงบวกจะช่วยรักษาระดับแรงจูงใจเอาไว้ได้
– มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร เพราะจะทำให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย แล้วยังช่วยให้สามารถประเมินสถานการณ์การขายของได้ดีอีกด้วย
– สามารถในการโน้มน้าวใจ ทั้งนี้จะต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้า การสร้างความไว้วางใจอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และสามารถจูงใจลูกค้าให้เห็นถึงสินค้าว่ามีคุณค่าอย่างไร
ดังนั้นการที่จะเพิ่มยอดขายนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับบริษัทหรือธุรกิจต่างๆ หากมีปัจจัยเหล่านี้ครบ ก็จะสามารถช่วยทำให้เพิ่มยอดขายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

เทคนิคในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์เพื่อการส่งเสริมการขายและการตลาด

การออกแบบ รูปแบบแสดงผล และสีสันของเว็บไซต์ควรแสดงออกถึงความน่าเชื่อถือ เช่น การใช้รูปแบบที่แสดงออกถึงความจริงจังในการทำธุรกิจ จริงจังในการขายสินค้าและบริการ ไม่ใช้รูปแบบที่แสดงออกถึงความตลกขบขัน ดูไม่เป็นมืออาชีพ สีที่ใช้บนเว็บไซต์ควรแสดงออกถึงความจริงจัง น่าเชื่อถือ อย่างโทนสีน้ำเงิน สีเทา หรือโทนสีเข้ม ไม่ควรใช้โทนสีสดใสมากจนเกินไป ยกเว้นสินค้ากลุ่ม trendy, fashion หรือกลุ่มที่ต้องการความสดใส เมนูต่าง ๆ ของเว็บไซต์ควรถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบ และที่สำคัญควรมีเมนู ติดต่อเรา หรือ Contact us ซึ่งถือว่าเป็นเมนูสร้างความน่าเชื่อถือที่ดีที่สุด เพราะจะแสดงข้อมูล และรายละเอียดของเจ้าของเว็บไซต์ ในการให้ข้อมูล ควรใส่รายละเอียดที่แสดงถึงชื่อองค์กร หรือชื่อเจ้าของเว็บไซต์ ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ ควรเป็นหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน เพราะจะแสดงความน่าเชื่อถือมากกว่าการมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ควรมีแผนที่ที่ตั้งสำนักงาน รูปถ่ายสถานที่ รูปถ่ายผู้บริหาร หรือเจ้าของธุรกิจ ซึ่งสามารถช่วยให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือมีอีกหนึ่งเมนูที่ควรแสดงอยู่บนเว็บไซต์เพื่อช่วยสร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น คือ เมนูประสบการณ์ผู้ใช้สินค้า หรือบริการ เจ้าของเว็บไซต์สามารถนำตัวอย่างลูกค้า ที่เคยซื้อสินค้า หรือเคยใช้บริการ ขึ้นแสดงบนหน้าเว็บไซต์เพื่อแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์นี้เคยให้บริการกับลูกค้ารายอื่น ๆ หากลูกค้ามีชื่อเสียงในวงสังคม หรือเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ ย่อมก่อให้เกิดผลในทางบวก และส่งเสริมภาพลักษณ์ของเว็บไซต์ให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการนำชื่อผู้ใช้สินค้ามาแสดงเพื่อบอกความน่าเชื่อถือนั้นจะต้องเป็นลูกค้าของเว็บไซต์จริง และเป็นผู้ที่มีลักษณะสอดคล้องกับเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเด็ก ผู้ที่จะนำมายกเป็นตัวอย่างลูกค้าควรเป็นผู้ที่มีบุตรแล้ว เป็นต้น

การสร้างความน่าเชื่อถือ อีกวิธีหนึ่ง คือ การสมัครขอเลขพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์จะต้องนำเว็บไซต์ไปผ่านการตรวจรับรอง ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือว่าเว็บไซต์นี้อยู่ในขอบเขตของกฏหมาย นอกจากนี้การมี หัวข้อ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ จะช่วยแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของเจ้าของเว็บไซต์ เพราะแสดงขอบเขตของการให้บริการ และคุณสมบัติของลูกค้า แต่ในการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าและบริการด้วย

Comments Off

กลยุทธ์ปรับเว็บไซต์เกาะเทรนด์ตลาดดิจิทัล

การปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันกับเทรนด์เว็บไซต์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมๆ กับเทรนด์ของการตลาดดิจิทัลที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวด เพื่อให้เว็บไซต์องค์กร ธุรกิจต่างๆ ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ทันการปรับตัวตามพฤติกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ซื้อใจผู้บริโภคให้เข้ามาใช้งานอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเว็บไซต์จะถูกลดความสำคัญในสายตาของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และหันไปเสียเวลากับ โซเชียล มีเดีย และความบันเทิงบนอุปกรณ์ดิจิทัล Smart Device ต่างๆ มากมาย

อย่างไรก็ตามเว็บก็ยังเป็นช่องทางสำคัญที่สื่อสารข้อมูลที่สร้างความน่าเชื่อถือได้ดีกว่าช่องทางดิจิทัลอื่นๆ เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ละเลยไม่ได้ มาดูกลยุทธ์ในยุคดิจิทัลกันค่ะ

Responsive Website เว็บเดียวแต่เปิดได้ทุกที่
Responsive Website เป็นเทรนด์ที่มีการพูดถึงนับตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมา และกลายเป็นประเด็นสำคัญในต้นปีนี้ ที่นักการตลาดดิจิทัล จำเป็นต้องใส่ใจในการทำการตลาดผ่านเว็บไซต์ในปีนี้ สิ่งที่ทำให้นักการตลาดดิจิทัล โดยเฉพาะแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก ดิจิทัลเอเยนซีให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างมาก เป็นเพราะผลกระทบที่มาจากการเติบโตของ Tablet และมือถือ สมาร์ทโฟน ในตลาดทั่วโลกซึ่งสวนทางกับการเติบโตของ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ไม่เติบโตและมีแนวโน้มคงที่

Personalise Website for visitor หมดยุคเว็บเดียวตอบโจทย์ทุกกลุ่มผู้เยี่ยมชม
หัวใจสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้ Social Media เติบโตอย่างก้าวกระโดด ก็คือ Content ที่อยู่บนนั้น ซึ่งเป็นเนื้อหาที่พวกเขาสนใจ นั่นคือความเคลื่อนไหวของเพื่อนๆ ที่เขารู้จัก แสดงผ่านข้อความ รูปภาพและวีดิโอ จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้ใช้ Social Media จะใช้เวลาบนช่องทางนี้มากกว่าช่องทางอื่นๆ ทั้งหมด ด้วยเทคโนโลยีในการทำงานของเว็บไซต์ในปัจจุบัน ข้อมูลผู้ใช้งานเป็นสิ่งมีค่า การนำข้อมูลมาประมวลผลพฤติกรรมความชอบจะเป็นตัวที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทำให้เว็บไซต์สามารถแสดงเนื้อหาที่ทางผู้ใช้งานชื่นชอบ นั่นหมายถึงเวลาการใช้งานที่อยู่บนเว็บไซต์เพิ่มสูงขึ้น Engagement , Loyalty ที่เพิ่มขึ้น

ประกาศว่าเรารักโลก และเราใส่ใจคุณ
เว็บไซต์ก็สามารถสื่อสารความสำคัญเรื่องของ Consumer Centric และ Societal ได้ไม่ว่าเว็บไซต์ของคุณจะเป็นเว็บไซต์องค์กรหรือเว็บไซต์ธุรกิจ การสื่อสารเรื่อง CSR จะต้องให้ความสำคัญเทียบเท่ากับข้อมูลสินค้า ช่องทางเว็บไซต์จึงเป็นอีกส่วนที่ช่วยสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมที่ช่วยเสริมให้การสื่อสารองค์รวมชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนของ CSR Content จึงเป็นความสำคัญของเว็บไซต์ในยุคนี้

Social Integration
Like and Share culture คือวัฒนธรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทศวรรษนี้ การแสดงตัวตนไปยังสื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติ และดีต่อเว็บไซต์ในการสร้าง Virality (การกระจายบอกต่อ) ด้วยตัวของมันเองเพิ่มตัวเลขการเยี่ยมชมและเชื่อมการทำงานระหว่างบริการในเว็บไซต์และ Social Network เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะการดึงจุดเด่นสร้างให้เว็บไซต์เราให้มีการเชื่อมกับ Social Media

Motivation ผู้ใช้ผ่านลูกเล่น Gamification
Gamification เป็น Concept ของการนำลูกเล่นความเป็นเกมมาประยุกต์ใช้กับสื่อดิจิทัลอื่นๆ เพื่อสร้าง Engagement และ Motivation ให้ผู้ใช้เกิดการขับเคลื่อนการทำงาน กระตุ้นให้ผู้ใช้กระทำตาม ซึ่งแนวคิดนี้ถูกนำมาประยุกต์ในเว็บไซต์ชั้นนำ และรวมถึง Application บน Platform ต่างๆ จะเห็นได้จากการผนวกคะแนน ลำดับชั้นผู้ใช้ และการมอบสิทธิพิเศษจากการใช้งานหรือทำตามขั้นตอนที่ทางระบบวางไว้ การ Unlock Badge ใน Application FourSquare การบอก Percent Completeness ในเว็บไซต์ Liked-in การบอก level ของการมีส่วนร่วมในเว็บบอร์ดเหล่านี้เป็นตัวช่วยให้ผู้ใช้ขับเคลื่อนไปตามทิศทางที่เราวางไว้

กลยุทธ์ในการทำเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์เป้าหมายการตลาดดิจิทัล เพื่อผลตอบรับที่ดีที่สุด ลองกลับมาดูว่าเว็บไซต์องค์กร ธุรกิจมีการผนวกเทคนิคเหล่านี้ ที่จะช่วยให้เว็บมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 

Comments Off

เทคนิคด้านการขาย และการตลาด

ในปัจจุบันเป็นโลกของการแข่งขันแบบครบวงจร ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวของตลาดการค้าโลก ทำให้แนวทางการทำธุรกิจนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในยุคปัจจุบัน ดังนั้นผู้ที่อยู่ในธุรกิจ ตั้งแต่ผู้ประกอบการ ผู้บริหารจนถึงพนักงานทั่วไปนั้นต้องใช้การปรับตัวให้เป็นการทำงานเชิงรุกเพิ่มมากขึ้นในทุกรูปแบบเพื่อช่วงชิงแต้มต่อทางธุรกิจ ดังนั้นแนวคิดด้านการตลาดสมัยใหม่ จึงต้องนำแนวคิดของการตลาดเชิงรุก(Dynamics Marketing Concept) ขึ้นมาเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำธุรกิจ ปรับตัว เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ สามารถวางแผนการตลาดและมีกลยุทธ์มากขึ้น ทำให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ทุกวันนี้องค์กรต่างๆ ต่างเจอปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้า องค์กรบางแห่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจจนทำให้ต้องปิดไป หรือองค์กรบางแห่งเริ่มหามาตรการลดจำนวนพนักงานลง รวมถึงการหาแนวทางต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเรื่อง “คน” มีผลทำให้พนักงานต่างกลัวและวิตกกังวลว่าตนเองจะได้รับผลพวงจากเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้หรือไม่

ดังนั้นกระแสหรือเทรนที่น่าสนใจที่เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือ การพัฒนาตนเอง (Self Development) ทำให้พนักงานต่างเร่งปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่รอดในองค์กรได้ การพัฒนาตนเองด้วยแนวคิดหรือหลักการตลาดจึงเป็นเทรนหนึ่งที่พนักงานต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การตลาดไม่ใช่แต่คนที่อยากจะเป็นนักการตลาดที่จำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจเท่านั้น ในทุกสายอาชีพย่อมต้องรู้และสามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบของตนเองให้ได้ ไม่จำเป็นต้องรู้หลักการ ระบบ ทฤษฎี และวิธีการด้านการตลาดดั่งเช่นนักการตลาด แต่สิ่งที่พนักงานควรจะรู้ก็คือจะต้องทำอย่างไรในการเข้าถึงกลุ่มคนที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกค้าของตน

แล้วทำไมจึงต้องรู้เทคนิคและกลยุทธ์การตลาด : การตลาดเป็นเสมือนสะพานเชื่อมให้คนอื่นรู้จัก รับรู้ และยอมรับในทักษะและความสามารถของเรา ลองคิดดูดีๆ ว่าถ้าคุณอยู่เฉย ๆ แล้วจะมีใครสักกี่คนรู้ว่าคุณเป็นคนมีความรู้ และความสามารถ จะมีใครสักกี่คนอยากจะติดต่อและเสนองานให้กับคุณ ตัวอย่างเช่น เวลาไปสมัครงาน ถ้าคุณนั่งเงียบรอให้ฝ่ายบุคคลหรือผู้จัดการสายงานสัมภาษณ์คุณเพียงฝ่ายเดียว แล้วคุณเพียงแค่ตอบคำถามที่ถูกถามเท่านั้น ผลที่ตามมาก็คือ คุณอาจไม่เข้าตากรรมการเลยก็เป็นได้

การตลาดจึงเป็นกลวิธี หรือกลยุทธ์ที่จะทำให้ลูกค้า หรือคนที่เราพูดคุยด้วยสนใจ พร้อมที่จะเข้ามาหา และพร้อมที่จะยอมรับถึงความรู้และความสามารถของตัวเรา ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของคุณในสายตาของผู้อื่น การวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้กับตัวเราจึงเกิดขึ้นได้ในทุกสายอาชีพ จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์การตลาดที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

Comments Off

การผลิตสินค้าและบริการต่างๆในการออกสู่ตลาดในปัจจุบัน

ตลาดในปัจจุบันยังกระจายตัวอยู่ตามเขตต่างๆที่เป็นแหล่งชุมชน สินค้าที่ขายในตลาดก็ยังเป็นอาหารสด อาหารแห้ง และเสื้อผ้าสำเร็จรูป กล่าวโดยรวมได้ว่า เป็นสินค้าและการบริการที่เป็นพื้นฐานจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน รูปลักษณ์ของตลาดก็เปลี่ยนไปจากตลาดที่เปิดโล่งกลายเป็นการรวมแผง สินค้านานาชนิดไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน และล้อมรอบด้วยตึกแถวติดถนน ลักษณะเช่นนี้ยังคงเรียกว่า ตลาดสด ซึ่งการซื้อขายเริ่มตั้งแต่เช้ามืดและสิ้นสุดในตอนค่ำของแต่ละวัน สำหรับในเมืองใหญ่ เช่น ในกรุงเทพมหานคร และตามตัวเมืองของจังหวัดต่างๆ นอกจากจะมีตลาดสดแล้ว ยังมีศูนย์รวมร้านสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เกตอีกหลายแห่ง ตลาดลักษณะนี้เป็นอาคารที่มีบริเวณกว้างขวาง มีที่ปิดกั้นโดยรอบ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เป็นที่รวมสินค้านานาชนิด ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค โดยแยกตามประเภทเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการได้อย่างครบถ้วน ในราคาที่ไม่ต้องมีการต่อรองกัน ตลาดในรูปแบบห้างสรรพสินค้าในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกันสูงมาก ทั้งในด้านทำเลที่ตั้ง ชนิดหรือประเภทของสินค้าที่วางจำหน่าย ราคาสินค้า การให้ของสมนาคุณแก่ ลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นกลไกทางการค้าเพื่อเรียกลูกค้าทั้งสิ้น ยิ่งกว่านั้นแล้ว ยังมีการสร้างโรงภาพยนตร์ ศูนย์อาหาร ศูนย์การค้า สถานที่เด็กเล่น สถานบันเทิง ให้มารวมอยู่ในบริเวณเดียวกันอีกด้วย ตลาดในปัจจุบันทั้งที่เป็นตลาดสดและซูเปอร์มาร์เกต จึงเป็นแหล่งรวมของสินค้าทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคอย่างครบถ้วน

อนึ่ง คำว่า ตลาด นอกจากจะหมายถึง สถานที่หรือแหล่งขายอาหาร และสินค้าดังกล่าวแล้ว ยังมีตลาดที่มีความหมายในเชิงธุรกรรมอีกด้วย นั่นคือตลาดหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑๓ แล้ว โดยเริ่มจากประเทศเบลเยียม ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ การซื้อขายในระยะแรกเป็นการซื้อขายตั๋วเงิน หรือสัญญาการกู้ยืมของพ่อค้านายทุน ต่อมามีการพัฒนาไปเรื่อยๆเป็นลำดับ ผู้ที่ซื้อขายในตลาดหุ้นปัจจุบันคือ ผู้ที่ต้องการเพิ่มเงินทุนด้วยการขายกิจการบางส่วนในรูปของตราสารการเงิน ให้แก่ผู้ที่ต้องการซื้อ ถ้ากิจการนั้นประสบความสำเร็จคือได้กำไร ผู้ซื้อจะได้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท และตราสารนั้น ยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกด้วย แต่ถ้าบริษัทนั้นต้องประสบกับภาวะขาดทุนหรือล้มละลาย บริษัทไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ซื้อ วิธีการซื้อขายในตลาดหุ้นจะมีระบบระเบียบของตัวเองคือ ราคาหุ้นได้รับการกำหนดโดยผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ราคาหุ้นจึงเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดเวลา ราคาหุ้นจะปิดเมื่อหมดเวลาทำการซื้อขายในแต่ละวัน และประกาศให้สาธารณชนทราบ พร้อมทั้งแจ้งดัชนีราคาหุ้นซึ่งรวบรวมการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นตัวสำคัญๆ ไว้ใช้เป็นเครื่องวัดความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในประเทศนั้นๆ

Comments Off